2019

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 19

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Andriy Hudyma 1-4
Властивості Евклідових задач лексикографічної комбінаторної оптимізації на розміщеннях PDF
Тетяна Миколаївна Барболіна 5-11
Зважене сингулярне розвинення матриць та методи розв’язування задач зваженої псевдоінверсії з виродженими вагами PDF
Євген Федорович Галба, Наталія Анатоліївна Варенюк, Нелля Іванівна Тукалевська 11-17
Математичні методи і моделі кругової економіки (Презентація книги) PDF (English)
Jean-Francois Emmenegger, Daniel Chable, Hassan Ahmed Nour Eldin, Helmut Knolle 17-21
Елементи теорії оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій на класах функцій PDF
Валерій Костянтинович Задірака, Лілія Володимирівна Луц 22-28
Оптимізація функції множення поліномів для звичайної та product форми задання одного з поліномів PDF
Олена Григорівна Качко, Сергій Олегович Кандій, Єлізавета Вадимівна Острянська 28-34
Фрагментарная модель размещения производства PDF (Русский)
Игорь Викторович Козин, Свитлана Игоревна Полюга, Виктория Игоревна Сардак 35-41
Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення оцінки спектральної щільності PDF
Олена Миколаївна Коломис 41-46
Модель эволюции хаотических волновых процессов в сложных динамических системах на основе теории матричной декомпозиции PDF (Русский)
Александр Михайлович Крот 47-53
О приближенном вычислении коэффициентов точных штрафных функций PDF (Русский)
Юрий Петрович Лаптин, Тамара Алексеевна Бардадым 54-60
Метод одночасного рівномірного наближення сплайнами тригонометричних функцій та їх похідних PDF
Олег Миколайович Литвин, Олег Олегович Литвин, Олександр Володимирович Ткаченко 60-64
Новые подходы к сокращению искусственных колебаний в численных решениях. Антидиффузия, антидисперсия и лангольеры PDF (Русский)
Александр Сергеевич Макаренко 65-71
Про один підхід дослідження крайової задачі для квазілінійного рівняння гіперболічного типу з розривною правою частиною PDF
Василь Васильович Маринець, Оксана Іванівна Когутич 71-77
Обчислення кортежів розв'язків матричних поліноміальних рівнянь PDF
Микола Олександрович Недашковський 78-84
Розв’язування систем нелінійних рівнянь на комп’ютерах з паралельною організацією обчислень PDF
Алла Никифорівна Нестеренко, Олександр Володимирович Попов, Ольга Василівна Рудич 85-91
Оптимальна за порядком точності кубатурна формула наближеного обчислення подвійного інтегралу від швидкоосцилюючих функцій загального виду PDF
Олеся Петрівна Нечуйвітер, Ганна Вікторівна Каргапольцева, Катерина Володимирівна Дараган 91-97
Розв'язання задачі відновлення розривних функцій методом мінімакса PDF
Юлія Ігорівна Першина, Валентина Олексіївна Пасічник 98-104
Структура 20-ти 9-ти вершинних графів-обструкції тора PDF
Володимир Ілліч Петренюк 104-111
Гомоклінічний хаос та рівняння Нав’є–Стокса PDF
Олександр Олексійович Покутний 112-118
Центральність у складних мережах та посередництво у мережевих системах PDF
Олександр Дмитрович Поліщук 118-124
Рівність оцінок МНК та Ейткена моделі лінійної регресії у випадку гетероскедастичних відхилень PDF
Марта Юріївна Савкіна 125-131
Модифицированный экстраградиентный метод с дивергенцией Брэгмана для вариационных неравенств PDF (Русский)
Владимир Викторович Семёнов 132-137
Метод розв’язання систем бітових рівнянь на основі принципу гілок та границь PDF
Василь Юрійович Семенов, Євгенія Вікторівна Семенова 137-141
Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій PDF
Іван Васильович Сергієнко, Валерій Костянтинович Задірака, Інна Віталіївна Швідченко 142-148
Решение обратной задачи к удвоению точки скрученной кривой Эдвардса над конечным полем PDF (Русский)
Руслан Вячеславович Скуратовский 148-155
Про вплив похибок вимірювань на інтерпретацію результатів лазерних експериментів PDF
В'ячеслав Миколайович Старков, Петро Михайлович Томчук 155-160
Про усереднення чисел та лінійних сплайнів PDF
Петро Іванович Стецюк, Ольга Миколаївна Хом'як 161-167
Критерії подібності динамічних задач комбінаторної оптимізації PDF
Надія Костянтинівна Тимофієва 168-174
Про нові потоковi алгоритми створення дайджестiв електронних документів з високорiвневим аваланч ефектом PDF
Василь Олександрович Устименко, Олександр Сергійович Пустовіт 174-180
Використання мішаної розрядності у математичному моделюванні PDF
Олександр Миколайович Хіміч, Володимир Антонович Сидорук 180-187
Гібридний ітераційний алгоритм для розв’язування часткової проблеми власних значень PDF
Олексій валерійович Чистяков 187-192
Про вибір розрядності обчислень в інтелектуальній системі обробки матриць PDF
Тамара Василівна Чистякова, Павло Сергійович Єршов 193-198