2014

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 10

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 10
Комбінований метод розв’язування еліптичних рівнянь PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
Існування дозвукових періодичних біжучих хвиль в системі нелінійно зв’язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці PDF
Сергій Миколайович Бак
Числові методи комплексного аналізу при розв’язанні одного класу нелінійних еліптичних задач за умов ідентифікації параметрів PDF
Андрій Ярославович Бомба, Любов Леонідівна Крока
Чисельне дослідження математичної моделі сумісного стоку поверхневих і грунтових вод з території водозбору PDF
Петро Сергійович Венгерський
Апроксимаційні моделі нестаціонарних теплових процесів в необмеженій пластині з несиметричними граничними умовами PDF (Русский)
Андрій Анатолійович Верлань, Олександр Іванович Махович
Метод січної площини розв’язування задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором PDF
Василь Олексійович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима
Асимптотична поведінка стрибкової процедури стохастичної оптимі-зації в схемі дифузійної апроксимації PDF
Павло Павлович Горун
Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням PDF
Андрій Богданович Дорош, Ігор Михайлович Черевко
Повне аналітичне описання фундаментального розв'язку одного па-раболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами PDF
Тетяна Олександрівна Заболотько, Степан Дмитрович Івасишин
Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі PDF
Іван Михайлович Конет
Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напів-марковськими переключеннями PDF
Віктор Романович Кукурба, Ярослав Михайлович Чабанюк
Дослідження експоненціальної стійкості розв'язків рівняння Маккі-Гласса з імпульсною дією PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Олександр Іванович Неня
Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного класу параболіч-них рівнянь із коефіцієнтами обмеженої гладкості PDF
Владислав Антонович Літовченко, Галина Михайлівна Унгурян
Про проблему стійкості стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням PDF
Віктор Іванович Мусурівський
Оптимізація множин початкових значень в інтегральній моментній стійкості для лінійних стохастичних рівнянь у гільбертових просторах PDF
Анатолій Володимирович Нікітін
на із проблем кручення кусково-однорідних пружних тіл PDF (English)
Тетяна Михайлівна Пилипюк
The theory of plafales: новий підхід до конструювання базисних функцій на трикутнику першого порядку PDF
Дмитро Олегович Топчій
Оцінка працездатності автоматичних систем на основі аналізу стійкості PDF
Володимир Анатолійович Федорчук, Лідія Олексіївна Митько, Володимир Олександрович Тихоход
Функціональні залежності для методів оптимального управління PDF
Олеся Вікторівна Щирба
Про стійкість розв’язку лінійного автономного стохастичного рів-няння з частинними похідними із зовнішними випадковими збуреннями PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Євген Володимирович Ясинський, Ігор Валерійович Юрченко