2014

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 11

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 11
Ефективні методи чисельного моделювання на основі вибору базисних елементів PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
Нові функції, означені при допомозі факторіальних степенів PDF
Тарас Петрович Гой
Задача найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень з додатковим обмеженням, що задається системою замкнених куль PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
Числовий експеримент на основі моделей цементації ґрунту з віль-ними рухомими межами PDF
Микола Борисович Демчук, Олександр Григорович Наконечний
Колективне експертне оцінювання у випадковому середовищі PDF
Ярослав Іванович Єлейко, Максим Романович Звізло, Олександр Андрійович Лебєдєв
Про стохастичну стійкість нелінійних систем Іто з загаюваннями PDF
Алла Миколаївна Калинюк, Тарас Олегович Лукашів
Асимптотична дисипативність дифузійного процесу PDF
Анастасія Володимирівна Кінаш, Ярослав Михайлович Чабанюк, Уляна Теодорівна Хімка
Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі з порожниною PDF
Іван Михайлович Конет
Система інтегро-диференціальних рівнянь Ріккаті із частинними по-хідними в задачі оптимального керування процесом коливань струни PDF
Мирослав Михайлович Копець
Про існування та форму «виправленої» рівноваги за Нешом у грі з випадковими стратегіями для класу квадратичних функцій витрат PDF
Катерина Вікторівна Косаревич
Умови рівноваги для європейського опціону PDF (English)
Ігор Богданович Коцюба, Степан Михайлович Мазур
Реалізація модифікованого методу LU-факторизації при розв’язуванні крайових задач PDF
Ігор Іванович Лазурчак
Про перманентність дискретної системи хижак-жертва з монотонною функцією впливу PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Олександр Іванович Неня
Моделювання нестаціонарного теплового процесу в необмеженому порожнистому циліндрі з несиметричними граничними умовами першого роду PDF
Олександр Іванович Махович, Володимир Анатолійович Федорчук
Алгоритм чисельної реалізації нелінійної моделі забруднення атмосфери PDF (English)
Лідія Олексіївна Митько, Микола Григорович Сербов, Джо Стертен
Про стійкість числових розв’язків задачі впливу хімічної суфозії на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів PDF
Ольга Романівна Мічута
Проблема стабілізації стохастичних дифереціально- функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням PDF
Віктор Іванович Мусурівський, Володимир Кирилович Ясинський
Стійкість лінійних систем диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками розв’язків у гільбертових просторах PDF
Анатолій Володимирович Нікітін
Про безперервність імовірнісних мір в задачах прийняття рішень PDF (Русский)
Ілля Олександрович Пасічніченко
Моделювання Гауссових стаціонарних випадкових процесів з неперервним спектром PDF
Анатолій Олексійович Пашко
Математичне та комп’ютерне моделювання деформаційно-дифузійних процесів у тришарових напружених наногетеросистемах PDF
Роман Михайлович Пелещак, Микола Васильович Дорошенко
Топологія простору лінійних функціональних інтервалів PDF
Петро Степанович Сеньо
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка PDF
Наталія Юріївна Щестюк