2017

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 15

Зміст

Статті

Типульні сторінки PDF
Випуск 15
On Methods of Controlling Optimization Software Packages with the Application of Parallel Computing PDF (English)
Kamil Aidazade, Samir Guliyev
Ідентифікація термічного опору при відомому зміщенні для термопружного деформування складеного циліндра PDF
Альбіна Андріївна Аралова
Комбінаторна оптимізація на розміщеннях: огляд останніх результатів PDF
Тетяна Миколаївна Барболіна
Нулевой разрыв двойственности в квадратичных экстремальных задачах PDF (Русский)
Олег Анатолиевич Березовский
Узагальнення леми Гаусса про характери пар елементів простого скінченного поля PDF
Олексій Юрійович Беспалов
Об’єктна модель скінченного елементу в розв’язувачі Nadra-3D PDF
Максим Володимирович Білоус
Про моделювання та формування акустичних полів на основі хвильового рівняння типу Шредінгера PDF
Анатолій Васильович Гладкий, Юлія Анатоліївна Гладка
Моделі та методи синтезу криптографічних сигналів та їх оптимізація за критерієм часової складності PDF
Іван Дмитрович Горбенко, Олександр Андрійович Замула
Симметрия в ДНК. Симметричный код PDF (Русский)
Анатолий Михайлович Гупал, Никита Анатолиевич Гупал
Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств PDF (Русский)
Сергей Викторович Денисов, Владимир Викторович Семёнов
Метод знаходження розподілу повільності в шахтній сейсмічній томографії для випадку розривного пласта PDF
Володимир Володимирович Драгун
Об одном семействе модификаций r-алгоритма PDF (Русский)
Николай Георгиевич Журбенко
Оцінки практичної стійкості модифікацій нових стандартів блокового шифрування відносно цілочисельного різницевого криптоаналізу PDF
Людмила Василівна Ковальчук, Наталія Вікторівна Кучинська
Фрагментарная модель и эволюционный алгоритм 2D упаковки объектов PDF (Русский)
Игорь Викторович Козин, Сергей Евгеньевич Батовский, Виктория Игоревна Сардак
Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення первинної оцінки спектральної щільності PDF
Олена Миколаївна Коломис
Оптимізація лінійної класифікації сигналів засобами збурення псевдообернених матриць PDF
Григорій Іванович Кудін
Использование конической регуляризации в задачах квадратичной оптимизации PDF (Русский)
Юрий Петрович Лаптин
Метод сплайн-інтерлінації функції 4-х змінних при знаходженні найбільшого (найменшого) її значення в [0, 1]4 PDF
Олег Миколайович Литвин, Олена Віталіївна Ярмош, Тетяна Іванівна Чорна
Наближене інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації PDF
Лілія Володимирівна Луц, Валерій Костянтинович Задірака
Алгоритм рівномірного наближення функцій багатьох змінних PDF
Петро Стефанович Малачівський, Борис Романович Монцібович, Ярополк Володимирович Пізюр, Роман Петрович Малачівський
Про один підхід дослідження крайових задач для нелінійних рівнянь гіперболічного типу в області зі складною структурою краю PDF
Василь Васильович Маринець, Оксана Юріївна Питьовка
Алгебраїчний підхід до реоптимізації задач комбінаторної оптимізації та суміжні питання оцінки складності обчислень PDF
Віктор Олексійович Михайлюк
Метод побудови алгоритму екстрактора на основі багатомодульного перетворення для перспективного квантового генератора випадкових чисел PDF
Олексій Павлович Нарєжній, Тетяна Олексіївна Гріненко
Розв'язування матричних поліноміальних рівнянь із векторними невідомими PDF
Микола Олександрович Недашковський, Тетяна Іванівна Крошка
Оптимальне інтегрування двовимірних швидкоосцилюючих функцій загального вигляду PDF
Олеся Петрівна Нечуйвітер, Катерина Володимирівна Кейта
Структура 28-ми 9-ти вершинних графів-обструкцій тора PDF
Володимир Ілліч Петренюк
Методы глобальной оптимизации на перестановочном многограннике в комбинаторных задачах на вершинно расположенных множествах PDF (Русский)
Оксана Сергеевна Пичугина, Сергей Всеволодович Яковлев
До розв’язування систем лінійних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури PDF
Олександр Володимирович Попов, Ольга Василівна Рудич
Алгоритм перевірки на коректність моделі сплайнової регресії PDF
Марта Юріївна Савкіна
Оптимізація параметрів масивів мікроголок PDF
Геннадій Вікторович Сандраков
Discrepancy Principle for Solving Periodic Integral Equations of the First Kind PDF (English)
Evgeniya Semenova, Evgenii Volynets
Оптимальність та коректність у векторних задачах дискретної оптимізації PDF
Наталія Володимирівна Семенова, Тетяна Тарасівна Лебєдєва, Тетяна Іванівна Cергієнко
Використання методу відсічених систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab PDF
Ліда Михайлівна Семчишин
Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень PDF
Іван Васильович Сергієнко, Валерій Костянтинович Задірака, Інна Віталіївна Швідченко
Одновузловий гібридний алгоритм факторизації розріджених матриць PDF
Володимир Антонович Сидорук
Факторизація цілого числа вигляду n = pq PDF
Руслан Вячеславович Скуратовський
Наближення функцій двох змінних за допомогою їх слідів на системі неперетинних смуг з криволінійними границями PDF
Олексій Валерійович Славік
Про економічні стратегії розв’язування операторних рівнянь І роду PDF
Сергій Григорович Солодкий, Ганна Леонідівна Милейко
Математичні моделі в задачі багатопучкової лазерної взаємодії PDF
Вячеслав Миколайович Старков, Ілона Леонідівна Базик
Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі PDF
Петро Іванович Стецюк, Олександр Володимирович Фесюк
Розміщення прямокутних об’єктів з критерієм рівноваги в обмежених кордонах з використанням фрагментарного та еволюційного алгоритмів PDF
Ярослав Вікторович Терешко
Про фрактальну структуру знакових комбінаторних просторів PDF
Надія Костянтинівна Тимофієва
Про використання сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин жорстко защемленої круглої пластини PDF
Ірина Сергіївна Томанова
Про деякі способи підвищення точності комп’ютерних обчислень PDF
Олександр Миколайович Хіміч, Олена Анатоліївна Ніколаєвська, Тамара Василівна Чистякова
Гібридний алгоритм методу ітерацій на підпросторі для розв’язання задач стійкості конструкцій
Олексій Валерійович Чистяков