Моделювання теплового поля пластини під впливом рухомого джерела тепла

Володимир Андрійович Клименко, Дмитро Олександрович Білоус

Анотація


Запропонована математична модель описує тепловий стан поверхні пластини в результаті дії рухомого джерела тепла із заданою, залежною від часу, інтенсивністю випромінювання. При побудові математичної моделі такого процесу розглядалась нелінійна задача теплопровідності. Розподіл поля температур знаходиться методом розділення змінних у рівнянні параболічного типу. Модель враховує перерозподіл температурного поля при виході теплового джерела за межі поверхні пластини

Повний текст:

PDF

Посилання


Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. — М. : Высш. шк., 1967. — 600 с.

Берман Р. Теплопроводность твердых тел / Р. Берман. — М. : Мир, 1979. — 286 с.

Попович В. С. Про розв'язування задач теплопровідності термочутливих тіл / В. С. Попович, І. М. Махоркін // Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1997. — Т. 40, № 1. — С. 36–44.

Коздоба Л. A. Методы решения нелинейных задач теплопроводности / Л. A. Коздоба. — М. : Наука, 1975. — 227 с.

Ляшенко Б. А. Распределение температур в пластине с однослойным покрытием при интенсивном нагреве / Б. А. Ляшенко, В. А. Терлецкий, Я. А. Долгов, Е. Б. Сорока // Проблемы прочности. — 1998. — № 3. — С. 128–133.

Беляев Н. М. Математические методы теплопроводности / Н. М. Беляев, А. А. Рядно. — К. : Вища школа, 1993. — 415 с.

Самарский А. А. Вычислительная теплопередача / А. А. Самарский, П. Н. Вабищевич. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 784 с.

Плахотник В. А. Определение температурного поля в поверхностном слое заготовки при термофрикционном резании / В. А. Плахотник, А. А. Конская // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2013. — №4(193). — C. 150–152.

Чичко А. Н. Моделирование процессов нагрева и охлаждения деталей на основе трехмерного уравнения теплопроводности в САЕ «Протерм-1» / А. Н. Чичко, Д. М. Кукуй, В. Ф. Соболев, С. Г. Лихоузов, О. А. Сачек // Литье и металургия. — 2012. — № 1 (64). — С. 65–70.

Журавчак Л. Математичне моделювання розподілу теплового поля у па-ралелепіпеді з урахуванням складного теплообміну на його межі та внутрішніх джерел / Л. Журавчак, О. Крук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2013. — № 771. — С. 291–302.