DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2017-16.104-120

Простори типу S елементів обмеженої гладкості

Владислав Антонович Літовченко, Галина Михайлівна Унгурян

Анотація


Шляхом розширення просторів  і  Гельфанда І. М. і Шилова Г. Є. побудовано зліченно-нормовані простори основних і узагальнених функцій, елементи яких мають обмежений ступінь гладкості. Досліджено їх повноту, з’ясовано критерій збіжності та структуру розподілів

Повний текст:

PDF

Посилання


Гельфанд И. М. Пространства основных и обобщенных функций / И. М. Гельфанд, Г. Е. Шилов. — М. : Физматгиз, 1958. — 307 с.

Гельфанд И. М. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений / И. М. Гельфанд, Г. Е. Шилов. — М. : Физматгиз, 1958. — 274 с.

Litovchenko V. A. Caushy problem for a class parabolic systems of Shilov type with variable coefficients / V. A. Litovchenko, I. M. Dovzhytska // Cent. Eur. J. Math. — 2012. — Vol. 10, №3. — P. 1084–1102.

Літовченко В. А. Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для рівнянь, параболічних за Петровським / В. А. Літовченко // Укр. ма-тем. журн. — 2002. — Т. 54, № 11. — С. 1467–1479.

Літовченко В. А. Коректна розв’язність задачі Коші для одного рівняння інтегрального вигляду / В. А. Літовченко // Укр. матем. журн. — 2004. — Т. 56, № 2. — С. 185–197.

Литовченко В. А. Задача Коши для параболических по Шилову уравнений / В. А. Литовченко // Сиб. матем. журн. — 2004. — Т. 45, № 4. — С. 809–821.

Івасишен С. Д. Задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова з додатним родом / С. Д. Івасишен, В. А. Літо-вченко // Укр. матем. журн. — 2009. — Т. 61, № 8. — С. 1066–1087.

Івасишен С. Д. Задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова з недодатним родом / С. Д. Івасишен, В. А. Лі-товченко // Укр. матем. журн. — 2010. — Т. 62, № 10. — С. 1330–1350.

Літовченко В. А. Принцип локалізації розв’язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова / В. А. Літовченко, О. В. Стрибко // Укр. матем. журн. — 2010. — Т. 62, № 11. — С. 1473–1489.

Литовченко В. А. Вырожденные параболические системы уравнений типа Колмогорова векторного порядка / В. А. Литовченко, Е. Б. Настасий // Сиб. матем. журн. — 2012. — Т. 53, № 1. — С. 148–164.

Литовченко В. А. Стабилизация решений параболических типа Шилова систем с неотрицательным родом / В. А. Литовченко, И. М. Довжицкая // Сиб. матем. журн. — 2014. — Т. 55, № 2. — С. 341–349.

Литовченко В. А. Задача Коши для выродженых параболических систем уравнений типа Колмогорова векторного порядка с обобщенными начальными данными / В. А. Литовченко, Е. Б. Васько // Дифф. уравн. — 2014. — Т. 50, № 12. — С. 1598–1606.

Литовченко В. А. Задача Коши для одного класса параболических псевдодифференциальных систем с негладкими символами / В. А. Литовченко // Сиб. матем. журн. — 2008. — Т. 49, № 2. — С. 375–39

Litovchenko V. A. Cauchy problem for – parabolic equations with time-dependent coefficients / V. A. Litovchenko // Math. Notes. — 2005. — Vol. 77, № 3–4. — P. 364–379.

Березанский Ю. М. Функциональный анализ. Курс лекций : учеб. пособие / Ю. М. Березанский, Г. Ф. Ус, З. Г. Шефтель. — К. : Выща шк., 1990. — 600 с.