DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.41-46

Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення оцінки спектральної щільності

Олена Миколаївна Коломис

Анотація


У роботі розглянуто ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок спектральних щільностей стаціонарних ергодичних випадкових процесів із нульовим середнім значенням. Найчастіше для їх обчислення використовують метод прямого перетворення Фур’є з використанням алгоритму швидкого перетворення Фур’є (ШПФ). Стаття продовжує дослідження і обґрунтування цього методу в напрямку отримання більш якісних оцінок похибок заокруглення. Наведена оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення оцінки спектральної щільності


Повний текст:

PDF

Посилання


Cooley J. W., Tukey J. W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier Series. Math. Comput., 1965, Apr. P. 257–301.

Задирака В. К. Теория вычисления преобразования Фурье. Киев : Наук. думка, 1983. 216 с.

Cергієнко І. В., Задірака В. К., Литвин О. М., Мельникова С. С., Нечуйвітер О. П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 2. Застосування. Київ : Наук. думка, 2011. 348 с.

Коломис О. М., Луц Л. В. Алгоритм обчислення оцінок спектральної щільності. Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р.). Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. С. 45–46.

Коломис О. М. Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення первинної оцінки спектральної щільності. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. 2017. Вип. 15. С. 80–84.

Коломис О. М. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визначення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. на-ук. Київ, 2015. 172 с.