Чисельний метод одночасного розв’язування задачі відшукання відстані між опуклим многогранником і скінченновимірним підпростором лінійного нормованого простору та двоїстої до неї задачі

Автор(и)

  • Уляна Гудима Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine
  • Василь Гнатюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2021-22.38-54

Анотація

Відомо, що одним із напрямів математики, який найбільш інтенсивно розвивається в даний час, є теорія наближень, у тому числі теорія наближень функцій, яка має своїм початком задачу П. Л. Чебишова про рівномірне (чебишовське) наближення неперервної на відрізку дійснозначної функції множиною алгебраїчних многочленів степеня, що не перевищує n.

Пізніше розглядалась низка й інших постановок задач про найкраще наближення функцій, однією з яких є задача про рівномірне наближення неперервної на компакті функції скінченновимірним підпростором, породженим іншими неперервними на цьому компакті функціями.

Важливе місце в теорії наближення займає задача апроксимації фіксованого елемента лінійного нормованого простору елементами його скінченновимірного підпростору, частинними випадками якої є задачі, про які йшла мова вище.

Задачу апроксимації фіксованого елемента лінійного нормованого простору елементами його скінченновимірного підпростору можна розглядати як задачу відшукання найкращої відстані між фіксованою точкою та скінченновимірним підпростором.

Важливими питаннями розгляду цієї задачі є питання існування її екстремального елемента, встановлення співвідношення двоїстості та критерію екстремальності елемента, побудови чисельних методів відшукання цього елемента та величини найкращого наближення, які досліджувались багатьма математиками.

У статті розглядається задача відшукання відстані (найкращої) між опуклим многогранником і скінченновимірним підпростором лінійного нормованого простору, частинним випадком якої є задача найкращого наближення елемента лінійного нормованого простору його скінченновимірним підпростором.

Для цієї задачі встановлено існування екстремального елемента, співвідношення двоїстості, критерій екстремальності елемента, побудовано збіжний чисельний метод одночасного розв’язування прямої та двоїстої задач, отримано двосторонні оцінки збіжності, які дозволяють знаходити відповідні величини з наперед заданою точністю.

Посилання

Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. Москва: Наука, 1976. 544 с.

Половинкин Е. С., Балашов М. В. Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа. Москва: Физматлит, 2004. 416 с.

Гудима У. В., Гнатюк В. О. Умови існування екстремального елемента для задачі відшукання відстані між двома множинами, єдиності екстремального елемента еквівалентної їй задачі, властивості функції відстані. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 21. С. 13-25.

Ахиезер Н. И. Лекции по теории аппроксимации. Москва: Наука, 1965. 407 с.

Дзядык В. К. Введение в теорию равномерного приближения функций. Москва: Наука, 1977. 510 с.

Корнейчук Н. П. Экстремальные задачи теории приближения. Москва: Наука, 1976. 320 с.

Степанец А. И. Методы теории приближений. Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2002. Ч. І. 427 с.

Степанец А. И. Методы теории приближений. Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2002. Ч. ІІ. 468 с.

Тихомиров В. М. Некоторые вопросы теории приближений. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 307 с.

Гудима У. В., Гнатюк В. О. Співвідношення двоїстості та критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору. Математичне та ком¬п’ю¬терне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 18. С. 65-77.

Юдин Д. Б., Гольштейн Е. Г. Линейное программирование (теория, методы и приложения). Москва: Наука, 1969. 424 с.

Люстерник Л. А., Соболев В. И. Краткий курс функционального анализа. Москва: Высш. школа, 1982. 271 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18