Огляд задач комбінаторної оптимізації визначення рентабельності сільськогосподарського виробництва та методи їх розв’язування

Автор(и)

  • Олег Ємець
  • Оксана Черненко Полтавський університет економіки і торгівлі, Ukraine
  • Тетяна Чілікіна Полтавський університет економіки і торгівлі, Ukraine
  • Олена Ольховська Полтавський університет економіки і торгівлі, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2021-22.63-74

Анотація

У роботі представлено огляд робіт полтавських дослідників присвячених математичному моделюванню задач на евклідових комбінаторних множинах. Викладено постановки практичних задач сільськогосподарського виробництва, а саме: задачі про забезпечення максимальної рентабельності виробництва; задачі про порядок засівання ділянок для отримання максимальної прибутковості; задачі про порядок засівання частини ділянок для максимального прибутку з урахуванням внесення добрив; задачі на знаходження оптимальних обсягів вирощування культур двома господарствами (різні модифікації). Побудовано моделі цих задач у вигляді задач евклідової комбінаторної оптимізації. Математична модель задачі про забезпечення максимальної рентабельності виробництва зводиться до умовної задачі з дробово-лінійною цільовою функцією на множині розміщень. Задача про порядок засівання ділянок для отримання максимальної прибутковості інтерпретована як повністю комбінаторна задача на множині переставлень. Для задачі про порядок засівання частини ділянок для максимального прибутку з урахуванням внесення добрив побудовано модель у вигляді частково комбінаторної задачі на переставній множині. Задачі на знаходження оптимальних обсягів вирощування культур двома господарствами розглядаються як задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу з обмеженнями, що задають множину переставлень. Для розглянутих класів задач розроблено методи їх розв’язування. Для умовної задачі з дробово-лінійною цільовою функцією на комбінаторній множині розміщень запропоновано лінеаризацію функції та подальше застосування методу комбінаторного відсікання. Для умовних задач на вершинно розташованих множинах побудовано алгоритм комбінаторного відсікання, як для повністю, так і для частково комбінаторних задач, та модифікований метод гілок та меж. Задачі ігрового типу на переставних множинах розв’язуються різними ітераційними методами. Для всіх типів задач проведено числові експерименти, що підтвердили ефективність алгоритмів та швидкодію.

Посилання

Сергиенко И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. Київ: Наук. думка, 1985. 382 с.; 2-е изд., доп. и перераб., 1988. 472 с.

Cтоян Ю. Г., Ємець О. О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. Київ: Інститут системних досліджень освіти, 1993. 188 с.

Стоян Ю. Г., Ємець О. О., Ємець Є. М. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. 103 с.

Хіміч О. М. Методи комп’ютерного дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними: автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.02. Київ, 2003. 30 с.

Гребеннік І. В. Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні: автореф. дис. … д-ра техн. наук: спец. 01.05.02. Харків, 2006. 34 с.

Ємець О. О., Колєчкіна Л. М. Задачі комбінаторної оптимізація з дробово-лінійними цільовими функціями: монографія / за заг. ред. І. В. Сергієнка. Київ: Наук. думка, 2005. 117 с.

Емец О. А., Барболина Т. Н. Комбинаторная оптимизация на размеще¬ниях: монография / под общ. ред. И. В. Сергиенко. Київ: Наук. думка, 2008. 159 с.

Устьян Н. Ю. Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу: автореф. дис.: 01.05.01. Київ: Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2009. 20 с.

Емец О. А., Черненко О. А. Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях: монография. Київ: Наукова думка, 2011. 154 с.

Ємець О. О., Черненко О. О. Моделі евклідової комбінаторної оптимізації: монографія. Полтава: РВЦ ПУЕТ, 2011. 204 с.

Чілікіна Т. В. Умовні задачі комбінаторної оптимізації на вершинно розташованих множинах та їх розв'язування: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики». Київ, 2012. 30 с.

Ольховська О. В. Комбінаторні задачі ігрового типу на множині розміщень: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01. Київ, 2015. 20 с.

Барболіна Т. М. Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані та стохастичні задачі: автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.01. Київ, 2020. 34 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-08