Імітаційне моделювання процесу зношування тонкого покриття пружної півплощини штампами канонічної форми

Автор(и)

  • Олександр Максимук Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
  • Юрій Сачук Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна
  • Тарас Лехіцький Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2022-23.118-129

Анотація

У статті з використанням методів математичного моделювання досліджено контактну взаємодію жорстких тіл (штампів) канонічної форми з пружною півплощиною захищеною покриттям Вінклера із урахуванням зношування проміжного шару.

В умовах плоскої задачі теорії пружності на основі абразивної моделі зношування, котра виражається через лінійну залежність між інтентивністю зношування та роботою сил тертя, побудовано основне інтегро-диференціальне рівняння задачі для визначення контактного тиску між штампом і покриттям.

Розвинуто методику розв’язування інтегро-диференціаль­ного рівняння із використанням поліномів Чебишова, яка зводить задачу до нескінченної системи лінійних алгебричних рівнянь. Для розв’язування рівняння було запропоновано покроковий алгоритм за часом. Згідно з алгоритмом, час роботи фрикційної пари зі зношуванням розбивається на малі відрізки часу та приймається припущення, що область контакту і контактний тиск є сталими на кожному часовому проміжку.

При побудові графіків контактного тиску у різні фіксовані моменти часу для змінної області зношування (контакту), яка згідно припущення є сталою на кожному фіксованому кроці розбиття часу роботи фрикційної пари, було застосовано алгоритм зведення отриманих числових даних до однієї системи координат із урахуванням пропорційності відношення поточної області контакту у відповідний момент часу до початкової області контакту в момент часу рівний нулю (задача без зношування).

Проведено підбір та аналіз контактних пар з різними фізико-механічними параметрами, які б задовольняли вибрану математичну модель. Для безрозмірних величин описаних в роботі проведено зворотні розрахунки з переходом до розмірних величин.

Для двох реальних пар матеріалів напівоберненим методом чисельно пораховано відповідну початкову область контакту та області зношування на заданих часових відрізках роботи фрикційної пари. Досліджено і проаналізовано особливості зношування покриття для чотирьох канонічних форм штампів.

Посилання

Бусяк Ю. М., Ткачук А. В., Дёмина Н. А. та ін. Проблема обеспечения защищенности корпусов легкобронированных машин: постановки и подходы к решению. Проблемы машиностроения. 2015. № 1. С. 40-45.

Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. Москва: Наука, 2001. 478 с.

Калякин А. А. О взаимодействии штампа со слоистым упругим основанием. Прикладная механика и техническая физика. 2006.Т. 47, № 3. С. 165-175.

Максимук О. В. Контактна задача про зношування пружного тіла з тонким покриттям. Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2000. Вип. 57. С. 88-92.

Максимук О. В., Махніцький Р. М., Щербина Н. М. Математичне моделювання та методи розрахунку тонкостінних композитних конструкцій: монографія. Львів: Національна академія наук України. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2005. 396 c.

Сачук Ю. В., Максимук О. В. Контактна задача про взаємодію жорстких штам¬пів із пружною півплощиною, захищеною покриттям Вінклера. Фізико-ма¬тематичне моделювання та інформаційні технології. 2015. № 22. С. 117-124.

Утенков В. М., Зайцев А. Н. Исследование триботехнических характеристик перспективных износостойких плазменных покрытий при трении скольжения без смазки. Известия высших учебных заведений. 2013. № 11. С. 81-89.

Sachuk Yu. V., Maksymuk O. V. Contact Problem of Wear of the Elastic half plane with winkler’s coating caused by punches of canonical shapes. Journal of Mathematical Sciences. Vol. 228, Issue 2, 2018. P. 173-179

Selvadurai A.P.S., Scarpas T., Kringos N. On a Winkler ligament contact between a rigid discand an elastic halfspace. Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2008. Vol. 3, No.10. P. 1875-1883.

Siauw T., Bayen A. An Introduction to MATLAB Programming and Numerical Methods for Engineers. New York: Academic Press, 2014. 311 p.

Vanini S.A., Shahba M., Kordani N. Numerical investigation of sliding frictional contact in functionally graded steels (FGS). Materials Research. 2014. Vol. 17, № 6. P. 1478-1484.

Whitehouse D. J. Handbook of Surface and Nanometrology. Second Edition. Warwick: University of Warwick Coventry UK, 2011. 957 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-15