Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, або  RTF.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний з одинарним міжрядковим інтервалом; формули створені в редакторі MathType; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей у науковий збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки»

Статті оформляються в одному з двох варіантів:

  • формату А5 з розміром шрифту 10 пт. (основний розмір шрифту формул 10 пт.);
  • формату А4 з розміром шрифту 14 пт. (основний розмір шрифту формул 14 пт.).

Обсяг статті — до 20 сторінок, коротких повідомлень — від 4 до 6 сторінок.

Структура статті.

На першій сторінці в точному порядку слід вказувати: 

1) УДК

2) ініціали і прізвища авторів з вказівкою наукового ступеня, повної назви організації, в якій виконана робота, Е-mail;

3) назва статті;

4) анотація мовою статті (1800-2000 символів із пробілами);

5) ключові слова мовою статті;

6) основний текст статті;

7) список використаних джерел;

8) назва статті англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською);

9) текст анотації англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською);

10) ключові слова англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською).

Структура основного тексту статті:

  • у вступі приводяться постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подаль­ших досліджень з даного напряму.

У статті необхідно висвітлити можливості та перспективи застосування моделей чи методів моделювання до розв’язування практичних задач.

Таблиці потрібно нумерувати за порядком згадування. На них повинно бути посилання в тексті. Номер таблиці вказується в окремому рядку. Назви таблиць розміщуються над таблицею.

Рисунки повинні бути чіткими і читабельними без використання занадто мілких деталей. Не допускається використання рисунків з виділенням елементів кольором. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку згадування в тексті. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », далі вказується номер рисунка і через тире текст підпису.

Формули створюються в редакторі MathType. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в круглих дужках біля краю правого поля. Формула розміщується по центру. Не допускається масштабування формульних об’єктів.

Посилання на використані джерела в тексті виконуються за зразком: [2, с. 364–367; 5, с. 127; 7–9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через тире), декілька джерел відділяються крапкою з комою або тире. Якщо у посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел сторінки не вказуються.

Документ зберігається у форматі rtf або doc. Ім’я подається транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko(-Chubenko).

Наукова стаття подається через сайт збірника. До статті додаються англійською мовою: відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, ORCID, вчене звання, науковий ступінь, посада і місце роботи, місто, Е-mail, номер телефону); назва статті.

Завірена рецензія без зазначення прізвищ(а) авторів(а), підписана доктором наук з відповідного профілю надсилається в електронному варіанті за адресою mcm@kpnu.edu.ua з поміткою теми як прізвище автора(ів), наприклад, Petrenko.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.