2019

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 20

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-20

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Andriy Hudyma 1-4
Про обмеженість глобального розв’язку задачі Коші для нескінченної системи нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці PDF
Сергій Миколайович Бак 5-12
Критерії екстремальної послідовності для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк 13-25
Параболічні крайові задачі в необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі PDF
Іван Михайлович Конет, Тетяна Михайлівна Пилипюк 26-40
Методика побудови розв’язку двовимірної задачі електродинаміки для електропровідного тіла з плоскопаралельними межами за дії зовнішнього нестаціонарного електромагнітного поля PDF
Роман Степанович Мусій, Адріян Йосипович Наконечний, Валентин Костянтинович Шиндер, Іванна Володимирівна Андрусяк, Оксана Ярославівна Бродяк 40-50
Про проблему стабілізації керованих стохастичних дифереціально-функціональних систем із скінченним запізненням PDF
Віктор Іванович Мусурівський 51-60
Узагальнення поточкових інтерполяційних оцінок опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну PDF
Тамара Олександрівна Петрова, Ірина Леонідівна Петрова 61-69
Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами PDF
Юрій Володимирович Сачук, Олександр Васильович Максимук, Іванна Петрівна Саланда 70-78
Розв'язання блочної системи з числовими елементами в середовищі MatLab PDF
Ліда Михайлівна Семчишин, Ольга Богданівна Павелчак-Данилюк 79-91
Сумісне наближення (ψ, β) — інтегралів сумами Фейєра в метриці Lp PDF (English)
Viktor Sorych, Nina Sorych 92-100
Моделювання стану електронів у конічних квантових точках PDF
Наталя Леонідівна Сосницька, Василь Іванович Кравець, Микола Вікторович Морозов, Галина Олександрівна Онищенко, Лариса Вікторівна Халанчук 100-107