2013

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 8

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 8
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗБІЖНОСТІ КЛАСИЧНИХ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ВЕЛИКИХ ПОРЯДКІВ PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ВОЛЬТЕРРИ І РОДУ ПРИ АПРОКСИМАЦІЇ ЯДЕР СПЛАЙНАМИ PDF
Дмитро Анатолійович Верлань
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ (КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА)-ФУР’Є-БЕССЕЛЯ-ЕЙЛЕРА НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Георгій Іванович Готинчан, Ірина Зіновіївна Готинчан
КРИТЕРІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ СІМ'Ї ОПУКЛИХ ЛІПШІЦЕВИХ ФУНКЦІЙ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИМ ПІДПРОСТОРОМ PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
УСЕРЕДНЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМ ВИЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ЗІ СТАЛИМИ ЗАПІЗНЕННЯМИ PDF
Іван Михайлович Данилюк
СТІЙКІСТЬ У СЕРЕДНЬОМУ КВАДРАТИЧНОМУ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ВИПАДКОВОЇ СТРУКТУРИ ІТО-СКОРОХОДА ІЗ ЗОВНІШНІМИ МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕМИКАННЯМИ PDF
Алла Миколаївна Калинюк, Тарас Олегович Лукашів
ЯКІСНА ПОВЕДІНКА РОЗВ'ЯЗКІВ МОДИФІКОВАНОЇ 3D СИСТЕМИ БЕНАРДА В НЕОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ PDF
Олексій Володимирович Капустян, Андрій Вікторович Паньков
ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В ОБМЕЖЕНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ PDF
Іван Михайлович Конет
СКІНЧЕННЕ ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ФУР’Є-ЛЕЖАНДРА-БЕССЕЛЯ НА КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ СЕГМЕНТІ PDF
Михайло Павлович Ленюк, Микола Іванович Шинкарик
ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ ПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ТИПУ ШИЛОВА З НЕВІД’ЄМНИМ РОДОМ PDF
Владислав Антонович Літовченко, Ірина Михайлівна Довжицька
ОДНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ КОКСА-РОССА-РУБІНШТЕЙНА ТА ВІДПОВІДНИЙ НЕПЕРЕРВНИЙ АНАЛОГ PDF
Ігор Володимирович Малик, Ірина Вікторівна Дорошенко, Світлана Володимирівна Антонюк
ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ СИНГУЛЯРНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЗЛІЧЕННО-НОРМОВАНИХ ПРОСТОРАХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ. ІV PDF
Ольга Василівна Мартинюк
КУСОЧНО-ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ НА РЕШЕТКАХ ТЕТРАЭДРАЛЬНО-ОКТАЭДРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ PDF
Анжелика Павловна Мотайло, Анатолий Никифорович Хомченко
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ РІДИНИ ПРИ ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ КОЛИВАННЯХ PDF
Борис Борисович Нестеренко, Михайло Анатолійович Новаторський, Ольга Борисівна Нестеренко
ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЕЙЛЕРА-ФУР’Є-ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Михайлівна Нікітіна
ІНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМИ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ, ЗМОДЕЛЬОВАНИХ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФУР'Є-ФУР'Є-ЛЕЖАНДРА НА КУСКОВО-ОДНОРІДНІЙ ПОЛЯРНІЙ ОСІ З М'ЯКИМИ МЕЖАМИ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк
КЕРОВАНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ СОБОЛЕВА-ГАЛЬПЕРНА ІЗ ЧИСЛОВИМ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF (Русский)
Александр Алексеевич Покутный, Владимир Викторович Семенов
НЕЧІТКА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
Катерина Євгенівна Рум'янцева
РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ З СИМВОЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ НА ЕОМ PDF
Ліда Михайлівна Семчишин, Віра Богданівна Поселюжна
АСИМПТОТИКА В СЕРЕДНЬОМУ КВАДРАТИЧНОМУ ДИФУЗІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ПІСЛЯДІЄЮ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОГО ВИПАДКОВОГО ЗБУРЕННЯ PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Надія Петрівна Донець
СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ВИПАДКОВИМИ СТРИБКОПОДІБНИМИ ЛІНІЙНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ В ГІЛЬБЕРТОВОМУ ПРОСТОРІ PDF (English)
Anatoliy Volodymyrovych Nikitin